13 พฤศจิกายน 2557

ทำ Web Server FreeBSD Apache+MySQL+PHP

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำ  Web Server apache + php + mysql ใน FreeBSD

ติดตั้ง Apache ใน FreeBSD

ในที่นี้ผมต้องการติดตั้ง apache 2.4
ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ apacheXX คือ เวชั่น ถ้าเป็น 2.4 จะเป็น apache24
ติดตั้ง apache ใน FreeBSD โดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/www/apache24/ && make install clean
ติดตั้ง apache ใน FreeBSD โดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install www/apache24

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หากต้องการ Start apache ตอนเปิดเครื่องแบบ Auto
ให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ /etc/rc.conf ให้เพิ่ม
apache24_enable="YES"
หรือใช้คำสั่ง
# echo 'apache24_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
หากต้องการกำหนดค่า httpd.conf เข้าไปที่
/usr/local/etc/apache24/httpd.conf
ลองรัน apache 2.4 โดยใช้คำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/apache24 start
หากติดตั้งถูกต้อง เมื่อเข้าไปที่ http://127.0.0.1/ จะขึ้น
It works!
หากต้องการปิดใช้คำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/apache24 stop

ติดตั้ง MySQLใน FreeBSD

ในที่นี้ผมได้ทำการติดตั้ง mysql5.5 ซึ่งเป็นเวชั่นล่าสุด ณ เวลานี้ หากผู้อ่านต้องการใช้เวชั่นอื่น สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ
ติดตั้ง mysql ใน FreeBSD โดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/mysql55-server/ && make install clean
ติดตั้ง mysql ใน FreeBSD โดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install databases/mysql55-server
หากต้องการเปิดการทำงาน MySQL ตอนเปิดเครื่องแบบ Auto
ให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ /etc/rc.conf ให้เพิ่ม
mysql_enable="YES"
หรือใช้คำสั่ง
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
เปิดการทำงาน MySQL ใช้คำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart
หากต้องการหยุดการทำงาน MySQL ใช้คำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
กำหนดรหัสผ่าน root
# mysql -u root
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ'); 
หากลืมรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนรหัสได้โดยใช้คำสั่ง
# mysql -u root -p 

ติดตั้ง PHP ใน FreeBSD

ในบทความนี้ได้ใช้ php 5.5 หากผู้อ่านต้องการใช้เวชั่นอื่น สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ
ติดตั้ง php ใน FreeBSD โดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/lang/php55/ && make install clean
จะขึ้นหน้าต่าง
ให้เลือก 'Build Apache Module’ แล้วเลือก OK
ติดตั้ง php ใน FreeBSD โดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install lang/php55
ต่อมาติดตั้ง mod_php เพื่อใช้งานร่วมกันกับ apache มีวิธการติดตั้งดังนี้
ติดตั้งโดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/www/mod_php55/ && make install clean
ติดตั้งโดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install www/mod_php55
เสร็จแล้วให้เปิดไฟล์ /usr/local/etc/apache24/httpd.confขึ้นมาแก้ไข แล้วค้นหา AddType ให้วางโค้ดด้านใต้ AddType ตรงไหนก็ได้ โค้ด
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
แล้วเพิ่ม
LoadModule php5_module libexec/apache24/libphp5.so
เข้าไปใต้บรรทัด # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
หรือบริเวณไหนก็ได้ใน # LoadModule
เสร็จแล้ว restart apache โดยใช้คำสั่ง
# /usr/local/sbin/apachectl restart
กำหนดค่า PHP
ต้องติดตั้ง php-extensions ก่อน โดยตรงเลือกให้ตรงกับรุ่น php ที่ใช้ผมเลือก php 5.5 ต้องติดตั้ง php55-extensions หากผู้อ่านใช้ php เวชั่นอื่น สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการครับ
ติดตั้งจาก ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/lang/php55-extensions/ && make install clea
ติดตั้งจาก package ใช้คำสั่ง
# pkg install lang/php55-extensions

กำหนดค่า php กับ MySQL *
ต้องกำหนดค่าด้วยการติดตั้ง php55-mysqli เนื่องจากการติดตั้ง
php-extensions จะไปปิดการทำงานนี้ไว้ จึงต้องเปิดการทำงานด้วยวิธีการติดตั้ง php55-mysqli ใหม่อีกครั้ง หากผู้อ่านไม่อยากทำขั้นตอนนี้สามารถไปเปิดการทำงานได้ในไฟล์ตั้งค่าของ php
ติดตั้งจาก ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/php55-mysqli/ && make install clea
ติดตั้งจาก package ใช้คำสั่ง
# pkg install databases/php55-mysqli
*หมายเหตุ ใน php 5.4+ ขึ้นไปได้มีการใช้งาน mysqli แทน mysql ในการติดต่อกับ MySQL หากผู้อ่านใช้ php < 5.4 ให้เปลี่ยนจาก mysqli เป็น mysql ในการติดตั้งก็ได้นะครับ

เพียงแค่นี้เราก็ได้  Web Server แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น