23 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง Java บน FreeBSD

การติดตั้ง Java บน FreeBSD มีให้เลือกทั้ง 2 อย่าง คือ
  • OpenJDK (Java พัฒนาแบบเปิด) 
  • Oracle JDK (Java พัฒนาโดย Oracle) (ไม่แนะนำ)
ติดตั้ง Java บน FreeBSD ด้วย OpenJDK
ติดตั้งโดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install openjdk7
ติดตั้งโดยใช้ Ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/java/openjdk7
# make install clean
ติดตั้ง Java บน FreeBSD ด้วย Oracle JDK
สามารถติดตั้งได้โดยใช้ Ports อย่างเดียวโดยใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/java/linux-sun-jdk17
# make install clean

ทดลอง Java ที่ติดตั้ง
# java -version
หากติดตั้งถูกต้องจะขึ้นเป็น
openjdk version "1.7.0_09"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
OpenJDK Client VM (build 23.5-b02, mixed mode)]
ต่อไปตั้งค่า JAVA ให้กับระบบ FreeBSD โดยใช้คำสั่ง
# echo 'setenv JAVA_HOME /usr/local/openjdk7' >> ~/.cshrc
หากติดตั้งเป็น  Oracle JDK
# echo 'setenv JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.7' >> ~/.cshrc
แค่นี้เราก็ได้ JAVA บน FreeBSD มาใช้งานแล้วครับ หากผู้อ่านต้องการติดตั้ง Java 8 ให้เปลี่ยนเลข 7 เป็นเลข 8 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น