15 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้งโปรแกรม ลบโปรแกรม ใน FreeBSD

ค้นหาโปรแกรมที่ติดตั้งใน FreeBSD

ค้นหาโปรแกรมที่ติดตั้ง (โดยใช้ ackage system)
# pkg_info
สำหรับ FreeBSD 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg info
จะแสดงผลรายชื่อโปรแกรมออกมา
python27-2.7.8_3               Interpreted object-oriented programming language
python34-3.4.2_1               Interpreted object-oriented programming language
qpdf-5.1.2_1                   Command-line tools for transforming and
inspecting PDF documents
randrproto-1.4.0               Randr extension headers
raptor2-2.0.14                 RDF Parser Toolkit for Redland
rarian-0.8.1_1                 OMF help system based on the
Freedesktop specification
rasqal-0.9.32_1                High-level interface for RDF
readline-6.3.6_1               Library for editing command lines as
they are typed
recordproto-1.14.2             RECORD extension headers
redland-1.0.17_4               High-level interface for RDF
renderproto-0.11.1             RenderProto protocol headers
rest-0.7.91_2                  Easy access to RESTful web services
rsync-3.1.1_2                  Network file distribution/synchronization utility
ruby-1.9.3.547,1               Object-oriented interpreted scripting language
ruby19-bdb-0.6.6_3             Ruby interface to Oracle Berkeley DB
revision 2 or later
ถ้าต้องการค้นเฉพาะบางโปรแกรม
# pkg_info | grep python
สำหรับ FreeBSD 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg info | grep python
ผลลัพธ์
exaile-3.3.2                   Full featured python-based music player for GTK+
py27-notify-0.1.1_10           python bindings for libnotify
python-2.7_2,2                 The "meta-port" for the default version
of Python interpreter
python2-2_3                    The "meta-port" for version 2 of the
Python interpreter
python27-2.7.8_3               Interpreted object-oriented programming language
python34-3.4.2_1               Interpreted object-oriented programming language
ถ้าต้องการรายละเอียด
# pkg_info app_name
สำหรับ FreeBSD 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg info app_name

ติดตั้งโปรแกรมใน FreeBSD

ในการติดตั้งโปรแกรมใน FreeBSD มีหลากหลายวิธี ในการติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง นอกจากนั้นยังมีวิธีติดตั้งโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต นั้นคือการติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ package
ถ้าคุณใช้งาน FreeBSD เป็นครั้งแรกให้ใช้คำสั่ง
# portsnap fetch
# portsnap extract
แล้ว
# portsnap fetch update
ติดตั้งโปรแกรมโดย  ports
ให้ผู้อ่านเข้าไปที่ http://www.freshports.org
ค้นหาโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง แล้วให้ดูรายละอียด ตรง To install the
port: ถ้าต้องการติดตั้ง Python34 จาก
http://www.freshports.org/lang/python34/ ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/lang/python34/ && make install clean

ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ package จากอินเทอร์เน็ต
ให้ผู้อ่านเข้าไปที่ http://www.freshports.org
ค้นหาโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง แล้วให้ดูรายละอียด ตรง To add the
package: ตัวอย่างการติดตั้ง Python34 ใช้คำสั่ง
# pkg install lang/python34

ติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ package
ใช้คำสั่ง
# pkg_add app_name.tgz
สำหรับ FreeBSD 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg add app_name.tgz

ลบโปรแกรมออกจากเครื่องใน FreeBSD

ลบโปรแกรมด้วย   pkg_delete
# pkg_delete app_name
สำหรับใน Freebsd 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg delete app_name

ลบโปรแกรมที่ติดตั้งจาก ports
เลือกโฟลเดอร์ ports โปรแกรมที่ต้องการลบ
# cd /usr/ports/lang/python34/

# make deinstall

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น